Index for surnames beginning with W (Family Pages)
[Waaijer, Geertje Hendriks] - [Wassenaar, David Albert]

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE/OTHER)

[Waaijer, Geertje Hendriks] - [Wassenaar, David Albert]
[Wassenaar, David Peter] - [Werf, Hyke van der]
[Werf, Imkjen Siedses van der] - [Wierda, Rudolphus Johannes]
[Wierda, Sjerp Hylkes] - [Wijga, Antje Jans]
[Wijga, Antje Kornelis] - [Woudenberg, Agatha]
[Woudenberg, Agatha Johanna] - [Wytsma, Trjntje Lolkes]

Back to Main Page


Waaijer, Geertje Hendriks
Waayer, Durk Hendriks
Waayer, Jan Durks (b. 1863)
Waddington,
Waddington, Living
Waddington, Living
Wadman, Grietje Jans (b. 1801 - d. BEF 1883)
Wadman, Jan
Wagenaar, Antje Wijbrig
Wagenaar, Elisabith Hendriks
Wagenaar, Froukje Jelles
Wagenaar, Froukje Jelles
Wagenaar, Gouke Goukes
Wagenaar, Greetje Sytses (b. 8 JUN 1802 - d. 7 APR 1837)
Wagenaar, Hendrik (b. 14 DEC 1900 - d. 10 MAY 1991)
Wagenaar, Hendrik Wybren
Wagenaar, Hessel Oebeles
Wagenaar, Jakob Willem
Wagenaar, Jelle Alles
Wagenaar, Joannes Tjeerd
Wagenaar, Johanna Hendriks
Wagenaar, Klaaske Sybrens
Wagenaar, Lolkjen Hendriks
Wagenaar, Nanke Sjerps
Wagenaar, Nellie Hendriksd (b. 17 JUN 1871 - d. 14 JUL 1904)
Wagenaar, Reintsje Goukes
Wagenaar, Rommert (b. 1838)
Wagenaar, Trijntje
Wagenaar, Willem Hendriks
Wagenaar, Willem Hendriks (b. 28 APR 1920 - d. 7 JUN 1930)
Wagenaar, Wybren (b. ABT 1880)
Wagenaar, Wybren Hendriks (b. --Not Shown--)
Wagenmaker, Albert
Wagenmaker, Clarence
Wagenmaker, Edward
Wagenmaker, Eli
Wagenmaker, Grace
Wagenmaker, Henry
Wagenmaker, Jacob
Wagenmaker, John
Wagenmaker, John
Wagenmaker, Winnie (b. 27 FEB 1924 - d. 9 APR 2012)
Wagenvoort, Anna Dorothea
Wagenvoort, Anna Dorothea
Waggitt, Margaret
Wahl,
Waithe, Fartun (b. --Not Shown--)
Waithe, Fred
Wal, Anne Jans van der (b. 21 FEB 1842)
Wal, Anne Lammerts van der (b. 19 SEP 1862)
Wal, Antje Rintjes van der (b. 7 MAR 1818)
Wal, Antje Wybes van der (b. 1873 - d. BEF 1943)
Wal, Arend Daams van der (b. 21 OCT 1807 - d. 23 MAY 1860)
Wal, Arend Jans van der (b. 17 NOV 1839)
Wal, Aukje Geeles van der
Wal, Beerend Daams van der (b. 26 SEP 1814 - d. 6 OCT 1814)
Wal, Beerend Daams van der (b. 30 NOV 1815 - d. 15 DEC 1815)
Wal, Beernt Daams van der (b. 15 MAR 1817 - d. AFT 1904)
Wal, Berend Jans van der (b. 22 SEP 1845)
Wal, Berent Daams van der (b. 22 MAR 1810)
Wal, Daam Jans van der
Wal, Daam Jans van der (b. 8 DEC 1829)
Wal, Doede Durks van der (b. 11 JUL 1881)
Wal, Douwe Halbes van der (b. 1857)
Wal, Douwe Jans van der (b. 17 JUN 1844)
Wal, Douwe Jans van der (b. 23 MAR 1837)
Wal, Douwe Jans van der (b. 29 JUN 1833)
Wal, Durk Doedes van der (b. 16 MAY 1852)
Wal, Feike Jans van der
Wal, Fimke Lammerts van der (b. 14 SEP 1870)
Wal, Fimke Lammerts van der (b. 8 JUN 1857)
Wal, Foeke Herres van der
Wal, Froukje Daams van der (b. 7 APR 1812 - d. 9 MAR 1858)
Wal, Geertje van der (b. 1872 - d. AFT 1896)
Wal, Gerben Ennes van der
Wal, Gerrit Lammerts van der
Wal, Gerrit Lammerts van der (b. 20 MAR 1860)
Wal, Gerrit van der (b. 1841)
Wal, Gerritje van der (b. 24 JAN 1881 - d. 1967)
Wal, Halbe Douwes van der
Wal, Hebeltje Wopkes van der
Wal, Hedzer van der
Wal, Hinke Jans van der (b. 9 NOV 1831)
Wal, Jaaitj Lykles van der
Wal, Jan Daams van der (b. 11 FEB 1803 - d. 27 JUN 1855)
Wal, Jan Klazes van der
Wal, Janke Jans van der (b. 1819 - d. 16 JUN 1845)
Wal, Jantje Ennes van der
Wal, Jeltje Gerbens van der (b. 9 FEB 1830 - d. 22 SEP 1859)
Wal, Jetske Lammerts van der (b. 21 OCT 1854)
Wal, Klaas van der (b. 1846)
Wal, Lammert Gerrits van der (b. 5 SEP 1816)
Wal, Leentje Durks van der (b. 21 MAY 1894)
Wal, Margjen Durks van der (b. 8 DEC 1888)
Wal, Meindert van der
Wal, Minne Tjallings van der
Wal, Oege Jans van der
Wal, Petronella van der
Wal, Pieter Wiebes van der (b. 1880)
Wal, Pietertje Durks van der (b. 13 MAR 1884)
Wal, Pietje Wybes van der (b. 1823)
Wal, Rein Lammerts van der (b. 21 APR 1865 - d. 4 OCT 1949)
Wal, Sibbeltje Gerbens van der
Wal, Sjoukje van der
Wal, Stillborn (b. 19 APR 1868)
Wal, Stillborn van der (b. 19 FEB 1849 - d. 19 FEB 1849)
Wal, Suffridus Durks van der (b. 3 JAN 1887)
Wal, Sytske Jans van der (b. 19 APR 1835)
Wal, Sytske Jans van der (b. 19 FEB 1849)
Wal, Sytske Jans van der (b. 7 SEP 1854)
Wal, Tjitske Franses van der
Wal, Trijntje Simkes van der
Wal, Trijntje van der
Wal, Tryntje Daams van der (b. 13 APR 1805 - d. 13 FEB 1867)
Wal, Wiebe Jacobs van der
Wal, Wybe Franses van der
Wal, Wybe Jacobs van der
Wal, Ymkjen Durks van der (b. 6 MAR 1892)
Walchenbach, Joan
Walda, Rinschje Haantjes
Walhout, Elizabeth A.
Walinga, Gerke Walings
Walinga, Hinke Walings
Walinga, Trijntje Walings (b. 11 JAN 1770)
Walinga, Wypkjen (b. 1848)
Walker, Ethel
Walker, Ruth E ( d. 4 JUL 2001)
Wall, Catharina van der (b. 7 OCT 1882 - d. 27 AUG 1963)
Wallace, Frances E (b. 27 OCT 1912 - d. 17 MAR 1944)
Wallace, James L (b. 1894 - d. 1968)
Wallace, William J
Wallinga, Hendrika
Wallis, Gwenolyn (b. 13 JUL 1912 - d. SEP 1988)
Walma, Korneliske Teedes
Walma, Maaike Kornelis
Walstra, Catharina (b. 1885)
Walstra, Kornelis
Walstra, Neeltje Hendriks
Walstra, Sake
Walstra, Tjipke (b. 1873)
Walsweer, Antje
Walsweer, Gerbrig Gerrits (b. 30 DEC 1874 - d. 6 JUL 1899)
Walsweer, Gerrit Jacobs
Walsweer, Jacob Gerrits (b. 13 MAY 1873)
Walsweer, Jacob Gerrits (b. 18 OCT 1871 - d. 11 MAY 1872)
Walsweer, Jantje Gerrits (b. 4 JAN 1870)
Walsweer, Martha Gerrits (b. 16 FEB 1884)
Walsweer, Martha Gerrits (b. 17 FEB 1880 - d. 25 NOV 1880)
Walsweer, Wybrig Minnes
Walta, Teetske Jarigs
Walters, Ollie (b. ABT 1893)
Walters, Robert
Walters, Steven
Walters, Todd
Wange, Trijntje Wiebes
Wapstra, Fanny (b. 1885)
Wapstra, Remmelt
Ward, Jennie Elizabeth
Ward, Rachel (b. ABT 1839)
Warnaar, Ariaantje
Warne, Sally
Warner, Joanne (b. 11 NOV 1912 - d. 2 MAY 2002)
Warnet,
Warren, Alice Frances
Warren, Elsie N (b. 1875 - d. 1934)
Wartena, Froukje Herres (b. 1835)
Wartena, Herre Aukes
Wasdyke, Marie
Wassenaar, Adriaantje (b. 30 SEP 1864)
Wassenaar, Aldert Arjens
Wassenaar, Aldert Arjens (b. 28 JAN 1857)
Wassenaar, Amanda (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Anna
Wassenaar, Anne Jobs
Wassenaar, Annie (b. 7 FEB 1914 - d. 17 FEB 2009)
Wassenaar, Antje Arjens (b. 29 AUG 1864)
Wassenaar, Arjaantje Dirks (b. 28 FEB 1863 - d. 20 APR 1863)
Wassenaar, Arjen (b. 1833)
Wassenaar, Arjen Dirks (b. 12 MAR 1868)
Wassenaar, Arthur (b. 26 MAY 1902 - d. 17 MAY 1903)
Wassenaar, Arthur (b. 5 JUN 1898 - d. 18 SEP 1900)
Wassenaar, Bert Jacob (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Bert Jacob (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Bert Jacob (b. 9 MAR 1955 - d. 27 FEB 2001)
Wassenaar, Bert Jacobs (b. 24 NOV 1877 - d. 2 OCT 1955)
Wassenaar, Bertha (b. 17 APR 1902 - d. 15 APR 1991)
Wassenaar, Byron Jeffry (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Carolyn Grace (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Christiaan Arjens (b. 26 JUN 1869)
Wassenaar, Christine Alice (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Christine Ann (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Christopher (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Cornelis Poppes (b. 10 DEC 1880 - d. 1935)
Wassenaar, Cornelis Poppes (b. 8 JUL 1872 - d. 15 APR 1879)
Wassenaar, Cynthia Ann (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Dale Robert (b. --Not Shown--)
Wassenaar, Daniel
Wassenaar, David
Wassenaar, David (b. --Not Shown--)
Wassenaar, David Albert (b. 9 AUG 1931 - d. 15 FEB 2010)

This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.37

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2015 Judy Ericksen